Kupony rabatowe
 
 Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.


jjaba - jest to Sklep internetowy działający pod adresem www.jjaba.com, www.jjaba.pl, www.jjaba.de, www.jjaba.co.uk.

prowadzony przez vejox z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nyska 50/22 (zwanym w niniejszym regulaminie vejox), wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem 167994 z siedziba we Wrocławiu przy ul Nyska nr 50/22. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o jjaba, należy przez to rozumieć również vejox z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nyska 50/22 (zwanym w niniejszym regulaminie vejox), wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem 167994 z siedzibą we Wrocławiu przy ul Nyska nr 50/22, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym  .

1. vejox prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie jjaba.

2. Klienci mają możliwość korzystania z jjaba dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w jjaba (dalej: "Konto") lub dokonując zakupu bez rejestracji - podając jednorazowo dane niezbędne zrealizowania zamówienia.

Świadczenie usług w ramach Konta na jjaba ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z vejox dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których vejox jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. Rejestracja Konta w jjaba jest dokonywana przez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w jjaba należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła oraz danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a vejox, której przedmiotem są usługi świadczone przez vejox, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Obsługa osób prawnych oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może być wykonywana dla tych podmiotów w jjaba wyłącznie przez osoby umocowane do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z jjaba oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Ceny podane na stronach internetowych jjaba są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT jest dołączana Klientom do wysyłanych produktów.

6. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a vejox dotycząca zakupu danego produktu w jjaba ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w jjaba jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

7. Nie później niż 14 dni od dnia zawarcia umowy Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w jjaba produkt/produkty, w tym za koszty dostawy z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelewem - po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę- rachunek dostępny jest też w złożonym zamówieniu. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym vejox, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach vejox zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

- Przelewem online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. - krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

- Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Informacje o terminach realizacji zamówienia dostępne są na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce "Pomoc". Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w jjaba w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

8. vejox dla wybranych rodzajów asortymentu dostępnych w jjaba, zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

9. Produkty zamówione w jjaba są dostarczane przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych jjaba. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w jjaba w zakładce Pomoc - Koszty i sposoby dostawy.

10. W przypadku produktów, dla których istnieją różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach jjaba, vejox może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. Dla takich zamówień ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W sytuacji wyboru przez Klienta odbioru osobistego vejox dostarcza przesyłki do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu vejox informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka nieodebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Informacje na temat możliwości odbioru osobistego dostępne są w jjaba pod hasłem Odbiór osobisty w zakładce "Pomoc".

13. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w jjaba i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez vejox dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu vejox wskazanego w art. 13, na swój koszt.

14. Produkty dostępne w jjaba są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

15. Produkty dostępne w jjaba mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Informacja na temat czasu udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach jjaba. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce "gwarancje" w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

W przypadku gdy w polu "gwarancja" znajduje się informacja "serwis jjaba", produkt należy odesłać na adres:
vejox/jjaba  magazyn Point of View
Kawęczyn 76
05-520 Konstancin Jeziorna

do magazynu, po wcześniejszym uzyskaniu numeru zgłoszenia reklamacyjnego (NZR). Numer zgłoszenia można uzyskać wypełniając Zgłoszenie reklamacyjne w jjaba, w zakładce "Pomoc - Reklamacje, zwroty, gwarancje - Reklamacje ". Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru zgłoszenia reklamacyjnego. Dzięki numerowi NZR rozpatrywanie zgłoszeń przez vejox odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru NZR nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt vejox Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w jjaba pod hasłem Gwarancja na produkty w zakładce "Pomoc".

16. vejox odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

17. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjnego , lub w formie pisemnej na adres vejox podany w górnej części Regulaminu, na koszt vejox, po wcześniejszym nadaniu numeru NZR zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru NZR.

18. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że vejox niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez vejox albo vejox nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

19.vejox rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni vejox nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi vejox W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu "zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu jjaba nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu jjaba, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe vejox zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w jjaba wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w jjaba. Adres e-mail będzie przetwarzany przez vejox. Oraz: Grupę Allegro Sp. z o.o. , Ceneo Sp. z o.o., Opineo Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o jjaba.

22. vejox może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach jjaba. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez vejox, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w jjaba zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu w jjaba. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z vejox

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez vejox w ramach jjaba będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".


ZAŁĄCZNIK nr 1

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

vejox/jjaba  magazyn Point of View
Kawęczyn 76
05-520 Konstancin Jeziorna

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 (
formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
vejox/jjaba  magazyn Point of View
Kawęczyn 76
05-520 Konstancin Jeziorna


Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy (wystarczy numer zamówienia gdy dotyczy całego zamówienia/dane na fakturze):

........................................................................................,

numer zamówienia /faktury............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................


ZAŁĄCZNIK nr 2

Polityka Ochrony Prywatności

1. Przeglądanie zamieszczonych w jjaba ofert dotyczących towarów jest możliwe be rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2. vejox stosuje pliki "cookies" w celu dostosowania usług i treści do spersonalizowanych potrzeb Klientów oraz gromadzenia danych statystycznych odnośnie wykorzystania przez Klientów serwisu jjaba. Klient ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji na zapisywanie plików "cookies" co nie wpływa na działanie sklepu a jedynie może powodować pewne utrudnienia. W serwisie jjaba znajduje się Polityka Cookies opisująca postanowienia dotyczące tych plików.

3. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w jjaba oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez vejox informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

4. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w jjaba jest:

a. vejox - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez vejox;

b. Sklep partnerski (zwany dalej Sklepem) oraz vejox - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

5. vejox oraz Sklep zachowują szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Przejawem tego jest zachowanie szczególnej staranności w doborze środków technicznych i organizacyjnych w zapewnieniu ochrony przetwarzanych danych a w tym ich szyfrowaniu. Dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniu osobom nieupoważnionych i ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. vejox oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem jjaba.

6. W przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep, vejox udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów jjaba, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

7. Dane osobowe przetwarzane są tylko na podstawie zgody Klientów lub ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych w celach niezbędnych z działalnością vejox oraz Sklepu w zakresie swerwisu jjaba., w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach jjaba (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

8. Klient dobrowolnie podaje dane. W przypadku punktu 6 niniejszego regulaminu podanie danych jest wymagane w celu realizacji punktu 4.

9. Doraźnie vejox za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety, których celem jest badanie preferencji Klientów oraz opinii o transakcjach dokonywanych w Sklepie. Klient może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

10. vejox zbiera i wykorzystuje adresy IP w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są wykorzystywane też do zbierania danych statystycznych i demograficznych (region z którego nawiązywane jest połączenie). Adresy IP nie są łączone z pozostałymi danymi Klientów.

11. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez vejox oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

12. W sytuacji gdy Klient jjaba vejox lub Sklepu działa niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, vejox lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

13 W przypadku płatności on-line dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w jjaba lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w jjaba produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w jjaba sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

14. vejox oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowychw tym:

- prawa dostępu do treści własnych danych osobowych

- poprawiania danych osobowych oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W związku z prawem do kontroli przetwarzania danych osobowych Klienci posiadają prawo (z zakresie określonym w ustawie) pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy vejox lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez vejox lub Sklep danych osobowych innemu niż vejox lub Sklep administratorowi danych.

15. vejox oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. vejox oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. vejox lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec vejox lub Sklepu. lub też gdy vejox lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w jjaba naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Formularz obsługi klienta - zadaj pytanie